غلامرضا تاجگردون

غلامرضا تاجگردون

نماینده مردم گچساران و باشت رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

نماینده مردم گچساران و باشت رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

U�O�U�U� O�U? O�O�O�O? O?U� O�O?O?O�U�O?O�O�O�a�? O�U�U?U? O?O�U�U?O�O? O?O� U?O�U?O�O�O�U? O?U�U?U�U�O�U? U?U�O?O�O�O�U� O�O� O?U?U?O�U?O?

اندازه فونت :
 • تاریخ انتشار خبر: شنبه, ۹ دی , ۱۳۹۶ | ۰۹:۵۵ | کد خبر : 1801 |
 • O?O?U�U�a�?O?O?O�U�U?

  O�U�O�O? O?U�O�U? O?U�O?O� O�O�U�O?U?

  O�O?O?O�U�O?O�O� U�O�O?O�U� U�U�U?U?U�U?U?U� U? O?U?U?O�O�O�U�O?

  O?O� O?U�O�U� U? O�O�O?O�O�U�

  O�U?O�U�O?U�U�O? O�O?O? O�U?U� U?O�O?O?O�O?O? (U�U� O�U�O?O?U� U�O�U?O?U?O� O?O?U� O�O?O�U�U�a�?O�U? U�U�U� O?O� O?O�U?O? O?U� U�O?U?O�U� O?O�O?O?) O�O� U�O�O�U�O?U� U? O�O?U�O�U� U�O?U?O�U� U?O�U�O�U?U?O?.

  O�O? O?O?O�O? O?U?O�O�U� U?U�O�U�O? U�O�O?U� O?O�U?U? U?U�O?O�O�O�U� U? O?O�O?O? U�O�U�O? U?O�O?U?O?U� O�O�U?O�U�O�O? O�U?O�U�O? U?O�O�U?U? U? O?U� O�U?O?a�?U�O�U? O?U?O�U�O�U�U?U�U? O?U�U?U�a�?U�O�U? U�O�O?U?O? O�O�O�O�U? O?U�O�O?O?O�U� U?U�O?O�O�O�U� O�O� O?U� O�O?U�O�U� U�O�O?U�U? U? O?U� O�U?O�O�O?U? U�U� O�U?a�?O�U� U�O?U?O?U� U? U?O� O�O�O?O?O�O� O�O�O� O?O�O?O?U�O? U?O�U?O�O�O� U�O�O?U� U? U?O� O?O� O�O�U� U?O�U?O�O�O�U? U�O?O?U�O?.

  O?U�O�U�U? O?O�U?U?O? O�O�O�O�U?U? U?O�U�O�U�O?O�O�U? U�O�O?O�U� U? O?U?O?O� O�U?O? O�O� O?O?U?O� U�O�O?U� O?O� O?O� O�O? O?U?O�U� O?O�U?O?O�U�O�U�U? O?U� O�U?U� U?O�O? O?O�O?U� U? O?U�U?O�O?U� O�U?U�U�U� O?U�O�O? O?U?O�O?U? O�U?O�O? U?O�U?O?U� U?U�U? O?O�O?O?O�U�a�?U�U�U�U�O�U� O�O?O�U�U� O?O�O�O? U? U�O?U?O�U�O?O?U� O?U� U�O?U?O�U� U�O�U�U?O? O?O�O?U�. O�U?O�U�U� O?U�U?U�a�?U�O�U?U? O?O�U?O�O?O?U� O?U� O?O�O�U? O�O? U�O?O�U?U�U?U� U? O�O�O�O? U�U?U?O�O�U� U?O�U?O�O�O� U?O�O?U?O?U� U? O?U� U�O?O� U�U�U?a�?O�O?O? O?O?U?O? U�O�O�U? U�O�O? U?U�U? O�O?O�U�U� O�U�O?O?O�O�U� O�U?U� O?U?O? U�U?O�O�O? O?O� O�O�U� U?O�U?O�O�O�U? U�O?U?U�U? U? U?O� O�U?U�U�U� O?O?O?U?O�U�a�?U�O�U? O�O�O�O�U?U? U�O�U�O? O�O?O?O�U� O�U?O? O�O� U�U�U�U? O?O?O�U�U�O? O�O? U?O�U?O�O�O�U? O?U�U?U� O?O?U?U� U�O?O� U�O?O�U?U�U?U� U�O�U�U? O�U?O?O?O�O�U? U�U�O�U?U�O?.

  U?U� U�U�U?U�U� O�O�U?O� O�O� O?U� O?O�O� O?U?O� O?U� O�O?O?O�O�O�O� U�U?a�?O�O?O�U�U�:

  U�O�U?O? O?U� U?U� U�O�U� U?U?O? U?U�U? O�O? U�O�U�U�U?U� O?O�U?U? O�O�O�O�U? O?U�O� O?U?U?U�O?O?O�U� U�U� O?U� U�O?O�U� O?O� O�O?U?O?U? O�U?a�?O�U� O�O?O? O�U? U?U?O�U�U�U? O�O? U�U� O?O�O�U?O�O?O? O?O�O?O? U�O�O� O?U� O�O�U�U?O�O?U� U�O� U�U� O?O?O?O�O? O?O?U?O�O� O?U?O�O?U? O�U?O�U� O?U?U�O�O� O?O�O�U?U� O?U�U?U� O?O�U?U? O�U?O?U�O�U� O�O� O?O�O�U? U?O?O�U�U?O? O?O�U�U? U? O?O�O�O?U? U?O�U?O�O�O� U�U�U?a�?U�U�U�O? U?U�U? O?U� O?O�O� U?O� O�O?O�O�O� O?U?U?O� U�U� O�O? O?U?U?O� U�U�O�O� O?U?U?O� O�O?O?O�U� U�O?O�U?U? O?O?U�a�?O�U�O? U?O�U?O�O�O� U�U?a�?U�U�U�O?. O?O�U?O� U�U�O�O?U� U?U�U? O�O?O�O? O?O?U� U? O?U?O?U� U?U?U?O� U�U?O�U?O? O�O�O? O?O�O�O?. O?O?O�O? U�O�O?U� U�U� U�U?U?U�U� O?O� O�U?O�O� O?U�O� O?U?U?U�O?O?O�U� U�U� U�O�U?O? O?O? a�?O?O�O?U� U�U�U?a�?O?U?O? O?U�U?U� U?O�U?O�O�O� O?O?U� O�O?O?OY!

  O�O? U�O?O�U?U�U?U� U�U�O�O?O? O�O?U?O?U? U? O�U�U?O� O?O? O?U�O�O?O?O�U� O�U?U?O� O?O?U� O?U?O?U� O�O�U? O?O�O?O? O�O?O?. O?O�O�O?U? U�O�O?U� U? U�O?U?O�U� O?O?U� U�U� O?U� U?U? U�O�U�U� O?O�O?U� O?O?U� O�O?O? U�U� O�O? U�O�U� O?O? O?U?U? O?O� U�U�O?U�U? O?U� O�U?U� O?U�U?U� O?O?a�?O?O�O?U� O�U?O�U�O? O?O?O? O?U�a�?U�U� O?O� O?O�U� U�U?O?U?O?O?! O?O?U? U�U� U�U� U�O�O�O� O�O?O? O?O�O�O?U� O?U?O? U? U�U� O�U?O� O?O�O�O?U� O?U?O? O?O?U? O?U� O�U?U� U�U�O�U�U� U�U?a�?O?U?O? (U�O?O�O?U� O�U?U� O�O�U�O? O�O� O?O� O?U? O?U� O?O�U� U?O�O?O?U� O?O�O?O?U?U�O? U?O�U?O? U�O�O?U� U? O�U?O�O?O?O�O� U�O?U? O�U?U� O�U?O? O?O?U� U�U� O?O�U�U�U?U� U?U�O� U�O�O?U�a�?O�U� U�U� U�U�O?U?U? O?O?U� U? O?U?U� O?U� O?O�O�U� U�U� O?U�O�U�a�? U�U� U�O?U? U�O?O?U� O?O�O?U�O?…).

  O?O�O�U� U�O�O?U� O�U?U� U?O�O? U�U� O?U�U?U� O�O� O?U� O?U� U?O�U?O�O�O� U�O�O?U�a�?O�U�O? U�U?O?O?. U?U�U? O�O? U�O?O�U?U�U?U� O�O?O�O�O�O? O?U� U�U� U?U?O? O?U� U�O� U?U?O?U�a�?O�U�O? O�O? U�U�U�O�O�O�U� O�O?O�O�U� O�O�U�O�O?O�O? O�O?O? U? O?O�U?O? O?O?U?U?O? U�U�U?O?. U�U?a�?O?O�U�O?O?U� O�U?U� O�O�U? O?O�U?O? O�O?O? U�U?U� O�O?O�O?U?O? O�O?O�O�U� O�O�U�O�O?O�O? O�O� O?O�O�U?O� O?O� U�U�O? O?O�U� U?O�O?O?U� U�U?O?O�U�U� U? U?U�U?U� O?O�O�U� O?U?O?O�O?O?U?O�O?U� O�O?O? U? O?U� U�U�U?U� O?U�U?U� U�O?U?O�U�U� U�O�O?O�U� O�O?O�O�U� O�O�U�O�O?O�O? O�O� O?O� O�O�U?O�U� U�O�O�O�O?O�O?U� U? U?U�U?U� U?U?O?O� U�O�O?U� U?O�O?O?O?U?U? O�U?U� O�U?O�O�O? O?U� O�U?U� O�O?O�O�U� O?O�U?O? O�O?O?.

  O?U� U�O?U?O�O?O�U�U� U�O�O?O�U� O�U�U?O� O?O? U? U�O?U?O�U�U� O�U�O�O? U�O?O�U?O�O?U? O�O?O?O�U� O?O�U�O� O?O�O?U� U? U?U?O?O?O? U�O�O?U� U�O�O� O?U�O� O�U�O�U? O�O?O? U? U�O�U�O?O�U� O�O?U�O�O� O?U?a�?O�O�U�O�O?U? U�O�O?U�O?. U?U�U? O?O� O?O�U�O� O�U?U�a�?O�O�U�O? U�O�U?O? O?U?O�U�O�U�U?U�U? O?O�O�U?O� O?O? O�O� U�O?U? U�O�O?U�O? U? U�O�O?O?O?O�U� U�U?a�?O?O�U?O?O?U? U�O�U?O? U?O�U?O�O�O�U? U�O?U? O?U?O?.

  O?U�U?O�O?U� O�U?U�U�U� O�U?U� O�U?O?U�O� O?U� O?U�U?U� O?O�O�O?U? O?U?O?O�U� U�O?O?U�U� U�O�O�U?a�?O�U� O?U?O�O? O�O?O? U?U�U? U�O?U�O�O?O? O?O� U?U�O?U� O�U?U� U�U?O�U?O? O�O� O?U�a�?O?U�U?O�U� U�U�U?U�U� U?U?U?U?O�U? U�U?a�?U�O�O?U�.

  U�U�O? O�U?O? U?U?O? U?U�U? O�O? O?U?O?O?O�U� U�O?U?U�U? O�U?O?U� U�U� O?O�U�a�?U�O� O?U?O�O�O?O? U�U�O�O?U� O?U?O?U� O�O� O?O� O�O�U�O�U?U? U�U�U?O?U?U?U�a�?U�O�U? U�O�U�O? U�U� O�U?O�O�O? U?U�O� O?O� O?O?U?O? U�U�U?O?U?U?U� U�U?a�?O?U?O�U�U�O? O?U� O?U� O�O?U�U� O?U?O�U?U�O? O?U?O?U�. O�U?U�U? O�U?O?O�O�U� O?O?U� U? O?U�U?O�O?U� O�U?U�U�U� U?U�O? U�O�U?U? U�O?O�O?O?U� O?U�a�?O�O?U� O�O?O? O�O?U�O?O?O�U� O�U?O?O?O�O?U� O?O� O?U�O�U� U? O?U�U?U�U? U�O�O?U� U? O�O? U?O�O?O?U� U?O�O?U? U�U�U�. O?U?O?U� O�U?U� O?O?U?O? O?O�O�U? O�O?O? U�U� O?U�U?U� O?U� O�U? U?O�U?O�O�O� O?O?U� U?O� O?O� O�O�U� U?O�U?O�O�O�U? O�O?O?. O�O? U�U� O�U?O�O?O? O�O? O�U?U� O�O�U?O�U� O?U?O�O�U� (O�U�a�?O�U�O�O�U�U� U�U� U�U� U�O�U�U�a�?O�U? U�U�U?O?O?U� O?U?O?U� U? U?U�O� O?U�U?U�U? O�O? U�U�O? U�O?O�U?U� U?U?U?U?O�U? U�O�O?U� U�O�U?O� O?O�O�O? U�U� O?U�O?U�OY!) O�O? O�U? O?O�O�O�U?O�U�U? U�O�O?U� U? O?O�O� U�O�O?U� U�U� U�U�U?a�?O?U?O�U�U� O?U� U�O�O?U� O�U?O?U� O�U�O?O�O�O?U?U�a�?O�U� O�U?O�U�O? U�U�U� U? U�O�U?O� U�U�U�U� O�O?O? O�U?O�O? U�O?U? O�O� O?O?U�U� U�U� U�O�U�U� O?O�U?U? U�U�O�U�U� O�O?O? U? O?U�U?U� O?U� O�U? O?O?U�U� U�U?U?O�O?. O?O� O?O�O� U�U� O�O� O?O�O�O?O�O�U�U� U�O�U?O�O? U�O�O? O�U?U�a�?U�O?O� O?O� O�U?U� U�O?O�O�U� O�U?O? U�O?U? U? O?U? O�U�O?O�U� O?O?O�U?U? U�O?O?U? U? O�U?U? O�O?O? O�U?O?O? O�O� O?O�U?U?O� O�U?U� U�U?O�U?O?O�O? O�U?O? U�U�U?. O?O�U?O? O?O�O?O? O?U?U?U?O?O? U�U� O�U?U� O�U?O?U�O� U? O?O?a�?U�O� O?O� U?U�O� O�U?U� U�O?O?U� U�U?U?U�U� O?U?O?O�U� U?U� O�O� O?O?U�O?U?U� U�U� U�U� O?U� U�O�O?U� O�U?O�O�U� U?O?O�O� O?U?O�U?O? U? U�U� O?U?U�O? U�U?U� O?U?O?. O?U� O�U?U� U?U�O� U�U?a�?U�U�U?U� U�U?U?U�U� O�U?U�U� O�O� O?U� O�U�O?O�O�O? O?O�U?O�O?O�U�U?U� U? O�O? O�U?U� U�O?U?U� U�U?O�U?O?O�O? U�O�O� U?U�O?U� O�O� O�U?U? U?O�U?O�O�O�U? U?U� U�O�O?U� O?U�U?U� O?U?O�O�O�U� U�U� O�O�U�O� O?U� O?U�U? O?O?U�U�O? U?O� O?U� O�O?U?U�!

  O?U� O�U? U?U?O?U� O?O�O� U�U?a�?O�U?O�U�U� U�U�U?a�?O?U?O�U�U� O?U� O�O?U? U�U?U�U�U?U�U� U? O?U�O?U? U�U� O?O� O?U�O�U� O?O?O?U� O?U?a�?O?U?O�U� O?O�O?U�.

  U�O�O?O? O?O� U�O?O�U?U�U?U� O�O?O?O�U� O?U�O�O? U?O�U?O?U�O? O?U?O?U� O?U�U� U�U�O�U?U�O?U� U�O�O?U� U�U� O?O�O�U? U?U?U?U?O�U? O�U�U?U� U�O�O?U� O?U�U? U? U�U�O�O? U�U?a�?O?U?O? O?O� U�U� O�O?O? O?U� U�O�O?U� O�O?U?U?. U�O�O� O�U�O�O�U�a�?U�O?O?U� O?O� U�U� O�O� O�O? U?U?U?U?O�U? U�O?U?U?O? U�U�U�O?.

  O?U�O�U? O�O?O?O�U�O?O�O� O?O?U?O?O? O?U�O� O?U�O?O� O�O? U�O�U�O?U? U�O?O?O? O?U� O�U�U?O� O?U�O�O�O? O?O�O?O?U� U? O?O�U?O? O�O? O�U?U� U�O�U�U� U�O?O?O�O? O?U?U?O?. O�U?U� U?O�O?O?O�O?O? O?U�U�U?O� O�O?O? O?O� O?U� O�O�O�O�U?U�O�U� O?U?O?O?O� O�O?O�O? O?U?U?U�.

  U�U�U?a�?U?U?U?U� U�U�U?U�a�?O�U�O�U� U�U� O�U?U� U�O�U�U� O�O� U�U?a�?O�U?O�U�U?O?O? O?U�U�U� O?O�U�U?U� O?U?U?O�U?O? O�U?U�U?U� U�O�O?U�a�?O�U? U�U� U?O?O? U�U?O?O?O�U� U�O?O?O?U?O? U�O?O�U?U�U?U� O�U?a�?O�O?O� O�O?O?O�U� O�O� O?O�U?O�U�U?O?O? U�O?O�O�U� O�O� O?U?U?O�U?O? U? U�O�U�O? O�O? O�U?U� O�O�O�O�U? O?U?U?O? U? O?O?O? U?O�U�O�U�O?O�O� U?U�O?O�O�O�U� O�O� O?O�U?O�U�U?O? U? O?U?U?U?U?O? U�O?O�O�U�U? U�U� U? O?O�U� O�O?O? O�O�O� O?U� O�O� U�U?a�?O�U?O�U?O? O�O?U�O?O?O�U� O?U?O�U?O�O? U? O?O?O? O�O? U�O?U?O�U�U� U�O�O?O�U� O?O�O?U?O?O?O�U? U�U� U�O�O�U? O?O�U?U? U? U�U�O?O?O�U? O�O?O? O?O�U?O�U�U?O? O?O�U?O? U?O�U?O? U�U�O? U? O?U?U�U? O�U�U?U� U? U?O�U� U�U� O?O�O? U�O?O� O�U?O?O? O?O�O?O? U�O?U�U?O� U�U�O? U? U�O� O?U�U�U� O?O� O?U� O?O�U� U?O�O?O?U� O?U� U�O� O?U�O�U�U�a�?O�U? U?O�U?O�O�O� U�O�O?U�a�?O�U�O? U? U?O� O?O� O�O�U� U?O�U?O�O�O�U? O�O?O? O?O?U?U�U?O? U? O�U?O� O�U�O�U? U�O�U�U?U� U? O?O�U? O?U?O?U� U�O�U�O? O?U?U?O? O?O� O�U?U�a�?U?U?U�U� U�O?O�O?O? U�U� U�O�O?U� O?O?U?O? U?U�O� U�U�U�O? O?U�U�U� O�O�U�U� O�O?O? O�U?O�O� U�O?O?U�O? U? U�U� U�O�U�U?U�…

  U?U�U?U� O?O?O�U�U?O? U�O�O?U� O?O�U?U? U�U�O?O?O� O�U�O?O�U� O?U�O� U�O?O?U�O?.

  O?U�O�U�a�?O�O�O� O?O�O� U?O�O?U?U�

   

  O�U?U�U?O?O?:

  O�U�O�O? O�O�O?a�?O�U�O�O?U�O�U� U�O?O�O�O?U? U�O?U?O�U�U� U�O�O?O�U� O?O�O?U?O?O?O�U? O�O?O?O�U�O� O�U?O�U�O?U�U�O? O�O?O? U�U?U� O?U?U� O?O�O�U� O�O�U� U�O�U�U� O?U� O?O?O? O?U�O� U�O�O?O? O�U?U� U?O�O?O?O�O?O? O�O?O�U�U�a�?O�U? O�O� O�O?U�U? O?U�U�U? U�U�U?O? U? O�O?O�U�O? O�U?O? O�O� O?O� O�O�U?O� U?U� O?U?O�U� O?U� O?U�U� O�O?O�U�U?O?.

   

  انتهای پیام/ A.Kenarkoohi
  هفته نامه توازنسامانه اینترنتی مکاتبات مردمیسامانه پیامک